Ballangen Fotballklubb

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter BALLANGEN FK, etablert 12.mars 2007, med utgangspunkt i Ballangen idrettslag – fotball som ble etablert 15. mai 1995, med utgangspunkt i Ballangen IL som 13. januar 1946 ble sammensluttet av Ballangen AIL stiftet 29. februar 1929 og idrettslaget Bal stiftet 18. februar 1933.

 

 

§ 1 Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hålogaland fotballkrets og Norges fotballforbund.

Klubben hører hjemme i Ballangen kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, vedtekter og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt klubbens lover, vedtekter og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§ 4 Stemmerett

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben

 § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF's inhabilitetsregler jfr. NIFs lov § 2-7.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF's lov kapittel 11 (NIF's Straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fatt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.       Behandle klubbens årsmelding.

2.       Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

3.       Behandle innkomne forslag.

4.       Fastsette kontingent.

5.       Vedta klubbens budsjett.

6.       Bestemme klubbens organisasjon

7.       Velge:

a) Leder, kasserer, sekretær, markedsansvarlig, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

b) Valgkomite – 2 medlemmer

c) Revisor

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

e) Representant til idrettsrådet i kommunen

f)  De komitéer som årsmøtet til enhver tid har gjort vedtak om

 

§ 13 Ekstraordinære møter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§14 Styret

Klubben skal ledes av et styre som er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, kasserer, sekretær, markedsansvarlig, 3 styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Styret skal bestå av representanter fra A-laget, barne/ungdomsfotball, bedriftsfotball, klubbhuset, samt Ballangen Camping Cup.

Styret skal:

1.       Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.       Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.       Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for                   idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.       Representere klubben utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstedet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 § 15 Grupper/avdelinger

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16 Vedtektsendring

Endringer i denne vedtekt kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saksliste, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendring må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

 

 

 

 

Vedtektene er vedtatt på årsmøtet i Ballangen FK – 08.02.08

Ballangen Fotballklubb
Postboks 101
8540 Ballangen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift