Ballangen Fotballklubb

Gamle møtereferater

Gamle møtereferater

Styremøte i Ballangen FK – 04.02.15 

Tilstede fra styret: Grete, Daniel, Geir-Hugo og Oddbjørn. Inviterte: Rakel og Beate. 

 

Sak 1: Styret vs trenerne. 

Sportslig leder vil snarest kalle inn til trenermøte. Syret vil være representert på møtet for å angi sportslig retning, føringer mhp innkjøp/behov og andre bestemmelser. 

Sak 2: MP7 

Leder har invitert Rakel og Bente til en samtale rundt forslaget om å kjøre «bredere treningsaktivitet» i de minste aldersgruppene. Styret støtter forslaget og ønsker å sette i gang et prøveprosjekt. Serien i fotball ligger likevel i bunnen og må gjennomføres. 

  • Rakel og Beate tar på seg å være trenere for gruppa/laget. 

  • Styret vil søke skolen om å få benytte skolens gymnastikkutstyr for å ha materiell til å kjøre variert. Samtidig er 4-5 av foreldregruppen ansatte i skolen og har tilgang. Fotballgruppa vil være økonomisk ansvarlig for materiellet under bruken. 

  • I bunnen ligger at vi vil ha flest mulig med,  trivsel og idrettsglede. Idrettsforbundets regelverk for barneidrett skal følges. 

  • Rakel og Beate tar initiativ til å informere i et foreldremøte på skolen. Det blir laget et eget infoskriv som blir delt ut til foreldrene. 

Sak 3: Informasjon til medlemmer og foreldre 

Styret ønske at det gjøres en innsats for å gjøre en bedre informasjonsjobb kommende år. Det gjelder både oppdateringer av hjemmeside, innkallinger til møter etc. (se for øvrig sak 6) 

Sak 4: BCC 

På grunn av «kollisjon» med Artic Race, besluttet årsmøtet å forsøke å flytte cupen. 

Cupen flyttes i år til 21.-23.august 2015. Dette er nå klarert med fotballkretsen. Vi beholder «vår» helg til senere år. Styret er, av kretsen, anmodet om å kontakte Beisfjord Mini for å informere om saken. Ny dato er satt opp i terminlista til kretsen. 

Styret mener videre at Ballangen Fotball bør «lyse ut» navnsetting av cupen, sett i lys av at Ballangen Camping Drift ved Jørn Wiik har opphørt å eksistere. Navnet på cupen tilbys høystbydende over 30K kr. Navnet tilbys: Ballangen Energi, Ballangen Camping, Franzefoss, VVS-huset, Ofoten Sparebank, TM Elvenes Maskin, BAMEK, Steinovnsbakeriet.  

Oddbjørn lager forslag til skriv. 

Sak 5: Fullmakt til vår bankforbindelse. 

Geir-Hugo må få styrets fullmakt til å disponere lagets kontoer. Og trenger underskrifter fra alle i styret for å få «overtatt» kontoen fra forrige kasserer. I tillegg trenges kopi av protokoll fra årsmøtet. 

Sak 6: Foreldrekontakter i alle lag. 

Styret ønsker foreldrekontakter i alle lag. Trenerne får i ansvar å få en/to foreldrekontakter i «sitt» lag til oppgaven. Alternativt gå gjennom» Vårslepp» og få ut informasjon der. 

Foreldrekontaktene vil ha i oppgave å være bindeledd mellom styret og foreldregruppa. 

 

Møte slutt 2030, ref: O Dalsbø

ÅRSMØTET 2014

Årsmøte – Ballangen Fotballklubb – 28.01.15 

11 personer møtte, dvs 6 utenom styret 

 

Avtroppende leder ønsket velkommen. 

Sak 1: Valg av referent og møteleder 

Oddbjørn ble valgt som referent og Audun ble valgt som møteleder. 

Sak 2: Valg av vitner til å underskrive protokoll. 

Trond-Eirik og Rakel ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 3: Merknader til årsmøtets innkalling 

Ingen innsigelser er mottatt i forhold til innkalling til årsmøtet. 

Sak 4: Årsmelding for 2014 

Årsmelding (vedlagt referatet) er godkjent uten merknader. 

Sak 5: Regnskap for 2014 

Regnskapet (vedlagt) er ennå ikke revidert, men gjøres først etter årsmøtet. Klubbens økonomi synes å være i god orden, spesielt etter at spillemidlene er kommet inn for kunstgressbanen. 

Regnskapet godkjennes av Årsmøtet, med forbehold om revisors forutgåendes anbefaling. 

Sak 6: Budsjett for 2015 

Forslag til budsjett ligger vedlagt. 

Årsmøtet finner det nødvendig å bruke noe midler på vedlikehold av både kunstgress- og naturgressbanen i 2015. Nødvendige midler hentes fra «diverseposten» i budsjettet. 

Årsmøtet besluttet å beholde kontingenten uendret og godkjenner budsjettet som retningsgivende for 2015.  

 

 

Sak 7: Valg 

I årsmeldingen er styret oppsatt med hvem som står på valg i år. 

Valgkommiteen har følgende forslag til nyvalg: 

Leder: Grete Mikalsen 

Sportslig leder: Daniel Framvik 

Sekretær: Nina Weisner 

Kasserer: Geir Hugo Bolle 

Styremedlem: (Roger Arntsen (gjenvalgt) 

Materialforvalter: Frode Nordtømme (gjenvalgt) 

Leder BCC: Mari Hågensen (gjenvalgt) 

Valgkommiteen: Rakel Larsen. 

 

Resten av styret er ikke på valg og fortsetter. 

Årsmøtet er svært godt fornøyd med at valgkommiteen har lykkes med å ha fylt opp alle «setene» i styret. 

Alle valg er enst. Vedtatt 

Sak 8: Innkomne forslag. 

 

8.1 

 Artic Race «kolliderer» i tid med BCC. Det er nødvendig å bytte helg i 2015. Årsmøtet vil ha garanti fra fotballkretsen for at helga før skolestart er «vår» også etter 2015. Videre ønsker vi å få godkjenning av kretsen for å benytte helga 22.-23-august til BCC i 2015. 

 

8.2 

Beate Valnes`forslag om gjeninnføring av en form for «flerbarneidrett» innenfor fotballgruppa (se referat fra forrige styremøte). En noe mer variert treningsaktivitet enn «bare» fotball. 

Årsmøtet mener det er riktig å kjøre en variert treningsform for de yngre spillerne og ønsker å gi en tydelig melding om det. Det tas opp på førstkommende trenermøte.  

 

Under foreldremøte for interesserte barn i 1.klasse, må det gis en klar tilbakemelding om det., og gjerne skriftlig. Samtidig må det gis et signal om at det forventes deltakelse og fullføring av terminlista for angjeldende klasse. 

Årsmøtet vil ta vare på momentet ved å be Beate og Rakel melde seg som trenere for det kommende MP7 og dra i gang. 

 

Møte slutt 1850 

 

Underskrifter: Rakel Larsen (sign) 

 Trond-Eirik Johansen (sign)

styremøte 15.09

Økonomi: Fortsatt 1-2 som ikke har betalt kontingent. Nina har ikke et eksakt tall etter caping cup. Venter på noen store regninger, men resultatet netto ligger rundt 200 000,- Dette er veldig bra. De som hadde annonse i kampprogrammet har bare en betalt. Nesten 20000,- utestående. Vi må purre bedriftene:(

Drakter: Pris til de på smg/smj settes til 200,- pr. drakt inkl. trykk. Frode samler inn pengene fra smg/smj. Neste år kjøper spillerne selv drakt hos MX sport.

Foreldrekontakt: dette må på plass. Vi må avlaste trenerne.

Leder: Audun tok opp at han ikke stiller til gjenvalg 2015. Han er i tenkeboksen. Skal han si ja må sportslig leder være på plass, samt han en godgjøring på 4000,- pr. år. Styre må ta flere oppgaver. Blir altfor mange oppgaver på leder.

Det nye styre har investert mye i anlegg, inventar og utstyr. Dette er positivt. Vi må sette av mer penger til å ferdigstille anlegget, male klubbhus, nye mål, nett rundt banen, rense banen. Vi har også brukt mye penger på turneringer i år, samt brukt penger på smg/smj for å holde på ungdommen.

 

Styremøte 28.08

Saker:

Bodø Glimt: Styrer gikk inn for å kjøpe et koldtbord til 4000,- som skal gå til trenerforumet og besøket fra Bodø.

Sesongavslutning: Hvert lag står for egen avslutning på sesongen. Klubben dekker brus, kaffe og pølse eller hamburger. Kaker ordener foreldregruppen selv om ønskelig. En fra styret skal være representert. Trener bestiller klubbhus hos Frode. Oddbjørn har fikset gymbag til spillerne fra Ofoten Sparebank. Det skal også velges en foreldrekontakt på avslutningen.

Kontingent 2014: Fortsatt 3-4 som ikke har betalt. Disse får en siste sjanse. Styre ringer de enkelte.

Dopapir blir delt ut 25.09. Geir bestiller. Geir og Roger deler ut.

Evaluering av camping cup

 

Ballangen Fotballklubb
Postboks 101
8540 Ballangen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift