Ballangen Fotballklubb

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøte i Ballangen Fotballklubb

Årsmøtet ble avholdt Klubbhuset 14.02.17. 8 personer møtte

 

Sak 1     Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Vedtak: Årsmøtet godkjente 8 stemmeberettigede medlemmer:  

Enst.

 

Sak 2     Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

                Årsmøtet hadde ønsket noen flere påminnelser pr sosiale medier forut for årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

                Enst

 

Sak 3     Godkjenning av sakliste

                Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:

Odd Anders Arntsen mente årsmøtet måtte godkjenne revisjon av klubbens sportsplan.

Vedtak: Årsmøtet godkjente saklista, med tillegg av revisjon av sportsplan for Ballangen Fotball. Saken tas opp under sak 9 , Behandling av saker

Enst.

 

Sak 4     Valg av dirigent

Styret foreslo leder, Tommy Karlsen som dirigent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Tommy Karlsen som dirigent.

Enst

 

Sak 5     Valg av referent

                Styret foreslo Oddbjørn Dalsbø som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Oddbjørn Dalsbø som referent.

Enst

 

Sak 6     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

                Styret foreslo Daniel Framvik og Frode Nordtømme til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Daniel Framvik og Frode Nordtømme til å underskrive protokollen.                                                       

Enst.

 

Sak 7     Behandling av styrets årsberetning

Styret fremla Ballangen Fotballklubbs årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Bjørn Magnus Karlson mente man måtte få med at A-laget malte klubbhuset i sommer, med godt resultat. Videre at A-laget gjennomførte fotballskole for barn i 1.-4.klasse.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med endringer framkommet under møtet.

                Enst

 

Sak 8     Behandling av Ballangen Fotballs regnskap i revidert stand

                Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Leder forklarte at klubbens underskudd ift budsjett var det nødvendige og utvidede vedlikeholdet som ble gjort på kunstgressbanen.

I regnskapet er innkjøpene av de to rundene med toalettpapirsalg ført, men alt av inntekter har ikke kommet inn. For det første er det ca 70 sekker som ikke ennå er solgt, og deretter en del som ennå ikke har betalt utestående.

 

Årsmøtet ønsker også mer spesifikke posteringer i forhold til de store og generelle budsjettpostene. En ytterligere ryddighet overfor årsmøtet kan oppnås ved å opprette kontoer for hovedaktivitetene og å holde de adskilt. Drift av breddefotball og klubbhus, en for BCC og en for A-lag?

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet med merknader.

Enst.

 

Sak 9     Behandling av innkomne forslag og saker

              Ballangen fotballklubbs sports- og organisasjonsplan

Ole Anders Arntsen la fram forslag til revidert sports- og organisasjonsplan for Ballangen Fotballklubb.

 

Årsmøtet ønsker at planen revideres punkt for punkt utover. Årsmøtet ber spesielt styret om å vurdere punkt om verdier og holdninger i forhold til alkohol, og ta dette inn i planen til neste årsmøte.

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente revidert sports- og organisasjonsplan for Ballangen Fotballklubb

Enst.

 

Sak 10   Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Enst

 

 Sak 11 Valg

 

                11.1 Valg av styreleder:

                Valgkomiteen foreslo Tommy Karlsen som (styre)leder.

 

Vedtak: Årsmøtet valgte Tommy Karlsen som (styre)leder .

Enst valgt pr akklamasjon       

 

 

11.2 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Vera Rystad, Ronny Pettersen og Rakel Larsen

som styremedlemmer.

 

Vedtak:

Vera Rystad, Ronny Pettersen og Rakel Larsen ble valgt til styremedlemmer.

Styret fordeler arbeidsoppgaver og konstituerer seg selv

Enst

 

11.3 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Anders Nymo og Daniel Framvik som varamedlemmer til styret.

 

Vedtak:

Anders Nymo og Daniel Framvik ble valgt til varamedlemmer.

Enst.

 

11.4 Eventuelt andre valg

Valgkomiteen foreslår Ronny Pettersen til vervet som materialforvalter.

 

Vedtak:

Ronny Pettersen ble valgt til materialforvalter.

Enst.

 

11.5 Valg av revisorer

                Valgkomiteen foreslo Accountor Ballangen som revisor.

 

Vedtak: Årsmøtet valgte Accountor Ballangen som revisor.

Enst

 

                11.6 Valg av valgkomite

                Styret foreslo Audun Jensen og Remi Hansen som leder i valgkomiteen.

 

Vedtak:  Audun Jensen og Remi Hansen ble valgt til valgkomite.

Enst.

 

 

 

 

[Sted og dato]

 

 

-----------------------------------------                                         ------------------------------------------------------------

[Navn]                                                                                [Navn]

 

Signatur fra de to medlemmene som i sak 6 ble valgt til å signere protokollen

 

 

Ballangen Fotballklubb
Postboks 101
8540 Ballangen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift